Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

ΠΤΥΧΙΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΜΕΡΟΣ 2ο ….

Παράλληλα με τη δημοσίευση του Π.Δ. 66/22-5-2009, ένα άλλο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψή μας, το οποίο μάλιστα ενισχύει τους προβληματισμούς μας και την απορία μας, σχετικά με τη στάση που έχει επιλέξει να τηρεί το ΕΑΠ, απέναντι στους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ και ειδικότερα στις «Ανακοινώσεις προς τους Φοιτητές», είναι αναρτημένη η εξής ανακοίνωση, από την οποία σας παραθέτουμε απόσπασμα:

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Υ.Α. υπ’ αρ. 121063/Β7/1-11-05 Φ.Ε.Κ. 1564/τ.Β./14-11-2005) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

2. Πολιτική Ανάλυση

Το Πρόγραμμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Πολιτικές Επιστήμες.

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Ειδικότερα, δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Βαλκανικών, Τουρκικών ή Μεσογειακών Σπουδών και απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές, οι οποίοι υπολείπονται το πολύ εννέα (9) διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, κατά την πρώτη φάση της επιλογής και οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009.

……………………….

……………………….

………………………..

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση Σπουδών είναι:

Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας:

1. Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα).

2. Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας).

Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης:

1. Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

…………………………………

…………………………………

Θεσσαλονίκη 21-5-2009

Είναι απορίας άξιο, πώς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επέλεξε για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, μόνο αποφοίτους του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.

Βάσει ποιών κριτηρίων προχώρησε σε αυτήν την επιλογή;

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι μια από τις βασικές υποχρεωτικές Θ.Ε. των φοιτητών του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», είναι αυτή της Ελληνικής Ιστορίας. Επομένως, σε ό,τι αφορά στην κατεύθυνση της Πολιτικής Ανάλυσης του Π.Μ.Σ, καλύπτουν σε σημαντικό ποσοστό το κριτήριο πραγμάτευσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής ιστορίας από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι αρκετοί από τους αποφοίτους του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», βάσει της υποχρέωσής τους από το πρόγραμμα σπουδών, επέλεξαν τη Θ.Ε. της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου διαθέτουν εφάμιλλη επιστημονική κατάρτιση με αυτή των αποφοίτων του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», καλύπτοντας τα ζητούμενα κριτήρια του Π.Μ.Σ. και στην κατεύθυνση της πολιτικής θεωρίας.

Επομένως, δεν θεωρούμε ότι μειονεκτούν ως προς το γνωστικό αντικείμενο, σε σχέση με τους αποφοίτους του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», τη στιγμή μάλιστα που οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, δεν είχαν κατ’ ουδένα τρόπο την υποχρέωση να παρακολουθήσουν Θ.Ε. του τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Τονίζουμε ότι ο προβληματισμός μας αυτός δεν στρέφεται κατά του Α.Π.Θ. και βέβαια σε καμία περίπτωση κατά των πτυχιούχων του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό».

Διερωτόμαστε ωστόσο και θα το διερευνήσουμε, αν η εισήγηση προς το Α.Π.Θ. για την επιλογή αποφοίτων μόνο του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» έγινε από τα αρμόδια όργανα του ΕΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά, η μεροληπτική και μειωτική συμπεριφορά, σε βάρος των αποφοίτων του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και μάλιστα από το ίδιο το ΕΑΠ.

Γιατί ακόμη και αν η επιλεκτική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. δεν οφείλεται σε εισήγηση του ΕΑΠ προ το ΑΠΘ, ποια ήταν η αντίδρασή του στη συνέχεια;

Ωστόσο η σύμπτωση στις ημερομηνίες ανακοίνωσης του Π.Μ.Σ., με αυτή της έκδοσης του Π.Δ., μας δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά:

Άραγε αυτές οι αποφάσεις και εισηγήσεις αποτελούν προϊόν συγκεκριμένων μεθοδεύσεων, από τις αρχές του ΕΑΠ (Δ.Ε. και Σ.Α.Σ.);

Είναι δυνατόν να συμφωνούν σε αυτού του είδους διαχωρισμούς, χωρίς ταυτόχρονα να κατανοούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι οι πρώτοι που υπονομεύουν το κύρος, όχι μόνο του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά γενικότερα του ίδιου του ΕΑΠ;

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του ΕΑΠ οφείλει να δώσει εξηγήσεις και για αυτό το ζήτημα…

Ν.Μ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ

Προς άρση τυχόν παρεξηγήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ονόματα και οι διευθύνσεις του Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ-ΕΑΠ, που βρίσκονται αναρτημένα στο site του ΕΑΠ - "Σύλλογοι", δεν ισχύουν πλέον.

Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας γίνεται με χρήση των εκεί αναφερόμενων διευθύνσεων, δεν μπορεί να τύχει ανταπόκρισης.

Ο Σύλλογός μας με επιστολή προς το αρμόδιο τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΕΑΠ, γνωστοποίησε τις αλλαγές στα πρόσωπα και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Δ. Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ-ΕΑΠ.

Δυστυχώς η επικαιροποίηση των στοιχείων, όπως μας πληροφόρησαν από το αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πριν τα τέλη Αυγούστου, αφού μέχρι τότε το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό.

Σας παραθέτουμε την επιστολή προς το ΕΑΠ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ T0Υ TMΗΜΑΤΟΣ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΑΠ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σε προσοχή κας Μαρίας Ντόλκα

Αρ. Πρωτ. 41

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 06-07-2009, συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως ακολούθως:

Πρόεδρος : Νένα Μαυρομμάτη

τηλ.: 6944 277 534, email: ellinikospolitismos@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος : Βασίλης Φιλιππόπουλος

τηλ.: 6977 229 105, email: vfilippopoulos@yahoo.gr

Γεν. Γραμματέας : Γιούλη Αναγνωστοπούλου

τηλ.: 6937 956 496, email: giouliana@agroins.com

Ταμίας : Λούλα Κατσώρα

τηλ.: 6977 320 276, email: hkatsora@yahoo.gr

Έφορος : Ευγενία Οικονομοπούλου

τηλ.: 6976 553 774, email: eugecon1@yahoo.gr

Μέλος : Γιάννης Πιπιλίκας

τηλ.: 6932 000 699, email: pipilikasj@yahoo.gr

Μέλος : Δημήτρης Περίχαρος

τηλ.: 6978 523 803, email: dimharos@gmail.com

E-mail επικοινωνίας με το Σύλλογο: ellinikospolitismos.eap@gmail.com


Κατόπιν αυτού, θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε την ιστοσελίδα του ΕΑΠ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ, με τα νέα δεδομένα.Για το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.ΕΛΠ-ΕΑΠ

Νένα Μαυρομμάτη - Γιούλη Αναγνωστοπούλου