Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

ΠΤΥΧΙΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΜΕΡΟΣ 2ο ….

Παράλληλα με τη δημοσίευση του Π.Δ. 66/22-5-2009, ένα άλλο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψή μας, το οποίο μάλιστα ενισχύει τους προβληματισμούς μας και την απορία μας, σχετικά με τη στάση που έχει επιλέξει να τηρεί το ΕΑΠ, απέναντι στους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ και ειδικότερα στις «Ανακοινώσεις προς τους Φοιτητές», είναι αναρτημένη η εξής ανακοίνωση, από την οποία σας παραθέτουμε απόσπασμα:

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., (Υ.Α. υπ’ αρ. 121063/Β7/1-11-05 Φ.Ε.Κ. 1564/τ.Β./14-11-2005) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία

2. Πολιτική Ανάλυση

Το Πρόγραμμα απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Πολιτικές Επιστήμες.

Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Ειδικότερα, δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Νομικής, Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Βαλκανικών, Τουρκικών ή Μεσογειακών Σπουδών και απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές, οι οποίοι υπολείπονται το πολύ εννέα (9) διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, κατά την πρώτη φάση της επιλογής και οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009.

……………………….

……………………….

………………………..

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε Κατεύθυνση Σπουδών είναι:

Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας:

1. Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα).

2. Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας).

Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης:

1. Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

2. Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

…………………………………

…………………………………

Θεσσαλονίκη 21-5-2009

Είναι απορίας άξιο, πώς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επέλεξε για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, μόνο αποφοίτους του Προγράμματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.

Βάσει ποιών κριτηρίων προχώρησε σε αυτήν την επιλογή;

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι μια από τις βασικές υποχρεωτικές Θ.Ε. των φοιτητών του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», είναι αυτή της Ελληνικής Ιστορίας. Επομένως, σε ό,τι αφορά στην κατεύθυνση της Πολιτικής Ανάλυσης του Π.Μ.Σ, καλύπτουν σε σημαντικό ποσοστό το κριτήριο πραγμάτευσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της ελληνικής ιστορίας από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι αρκετοί από τους αποφοίτους του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», βάσει της υποχρέωσής τους από το πρόγραμμα σπουδών, επέλεξαν τη Θ.Ε. της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας. Ως εκ τούτου διαθέτουν εφάμιλλη επιστημονική κατάρτιση με αυτή των αποφοίτων του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», καλύπτοντας τα ζητούμενα κριτήρια του Π.Μ.Σ. και στην κατεύθυνση της πολιτικής θεωρίας.

Επομένως, δεν θεωρούμε ότι μειονεκτούν ως προς το γνωστικό αντικείμενο, σε σχέση με τους αποφοίτους του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», τη στιγμή μάλιστα που οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος, δεν είχαν κατ’ ουδένα τρόπο την υποχρέωση να παρακολουθήσουν Θ.Ε. του τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Τονίζουμε ότι ο προβληματισμός μας αυτός δεν στρέφεται κατά του Α.Π.Θ. και βέβαια σε καμία περίπτωση κατά των πτυχιούχων του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό».

Διερωτόμαστε ωστόσο και θα το διερευνήσουμε, αν η εισήγηση προς το Α.Π.Θ. για την επιλογή αποφοίτων μόνο του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» έγινε από τα αρμόδια όργανα του ΕΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά, η μεροληπτική και μειωτική συμπεριφορά, σε βάρος των αποφοίτων του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και μάλιστα από το ίδιο το ΕΑΠ.

Γιατί ακόμη και αν η επιλεκτική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. δεν οφείλεται σε εισήγηση του ΕΑΠ προ το ΑΠΘ, ποια ήταν η αντίδρασή του στη συνέχεια;

Ωστόσο η σύμπτωση στις ημερομηνίες ανακοίνωσης του Π.Μ.Σ., με αυτή της έκδοσης του Π.Δ., μας δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά:

Άραγε αυτές οι αποφάσεις και εισηγήσεις αποτελούν προϊόν συγκεκριμένων μεθοδεύσεων, από τις αρχές του ΕΑΠ (Δ.Ε. και Σ.Α.Σ.);

Είναι δυνατόν να συμφωνούν σε αυτού του είδους διαχωρισμούς, χωρίς ταυτόχρονα να κατανοούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι οι πρώτοι που υπονομεύουν το κύρος, όχι μόνο του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά γενικότερα του ίδιου του ΕΑΠ;

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του ΕΑΠ οφείλει να δώσει εξηγήσεις και για αυτό το ζήτημα…

Ν.Μ.

2 σχόλια:

 1. alfavita.gr: Ποια μαθήματα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Κοσμητεία Σ.Α.Σ.
  Σαχτούρη 23
  262 22 ΠΑΤΡΑ
  Τηλ. 2610-367431 Πάτρα, 7/7/2009
  Fax 2610-367427 Αρ.Πρωτ.- Σ.Α.Σ.: 292
  e-mail: alexandri@eap.gr


  Προς το Δ.Σ. της
  Ένωσης φοιτητών και αποφοίτων του ΠΣ ΕΛΠ
  «Εκαταίος»

  Κοινοποίηση:
  Τμήμα Εκπαίδευσης

  Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 23/30-6-2009 και 24/30-6-2009 επιστολών σας, σας γνωρίζουμε ότι:
  Α) Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που δυνητικά μπορούν να διδάξουν οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», η απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 72η /1-7-2009) είναι η εξής: οι απόφοιτοι του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» έχουν επάρκεια να διδάξουν τα εξής μαθήματα:

  Στο Γενικό Λύκειο:
  1. Στην Β΄ Τάξη, το μάθημα επιλογής «Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα», καθώς σε δύο από τις βασικές Θ.Ε. του ΠΣ, στη Θ.Ε. ΕΛΠ11 «Ελληνική Ιστορία» και στη Θ.Ε. ΕΛΠ 20 «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια», οι απόφοιτοι έχουν διδαχθεί επαρκώς τα αφορώντα στην πολιτική οργάνωση και την κοινωνική εξέλιξη της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, τους πολιτικούς θεσμούς και τις κοινωνικοοικονομικές δομές των αρχαίων πόλεων –κρατών.
  2. Στην Γ΄ Τάξη, το μάθημα επιλογής «Ιστορία της Τέχνης», καθώς το ΠΣ προσφέρει ως υποχρεωτική τη Θ.Ε. της ιστορίας της Ελληνικής Τέχνης, Θ.Ε. ΕΛΠ12 «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας», και Θ.Ε. επιλογής σχετικά με την ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης, την ιστορία της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου και την αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο.

  Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ):
  1. Στην Α΄ Τάξη, στον Τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών, το μάθημα «Ιστορία της Τέχνης», καθώς το ΠΣ προσφέρει ως υποχρεωτική τη Θ.Ε. της ιστορίας της Ελληνικής Τέχνης, Θ.Ε. ΕΛΠ12 «Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας», και Θ.Ε. επιλογής σχετικά με την ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης, την ιστορία της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου και την αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο.

  Β) Σε ό,τι αφορά τη δυνητική απασχόληση των αποφοίτων του ΠΣ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, το θέμα έχει ήδη διευθετηθεί με το υπ΄ αριθμ. 66/11-6-2009 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ89/τ. Α΄/11-6-2009).  Με εκτίμηση,
  Ο Κοσμήτορας της Σ.Α.Σ
  Καθηγητής Αλέξης Κόκκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η παράθεση της επιστολής (το περιεχόμενό της μας έχει ήδη γνωστοποιηθεί από συναδέλφους), δεν είναι κατανοητό, πώς συνδέεται με το ζήτημα που έχει ανακύψει με το Π.Μ.Σ.
  Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη επιστολή προς τον "Εκαταίο", αποτελεί κατά την εκτίμησή μας μόνο μια προσπάθεια "διασκέδασης" των εντυπώσεων, εφόσον καταλήγει: "το θέμα έχει διευθετηθεί με το υπ' αριθμ. 66/11-6-2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-6-2009).
  Εν ολίγοις, η Κοσμητεία της Σ.Α.Σ., προσπαθεί να "χρυσώσει το χάπι", γνωματεύοντας για κάτι που όπως διατείνεται, "διευθετήθηκε" με το Π.Δ.
  Για να μιλήσουμε όμως επί της ουσίας, ποια ήταν η στάση που τήρησε τόσο η Δ.Ε., όσο και η Σ.Α.Σ. του ΕΑΠ κατά την περίοδο επεξεργασίας του Π.Δ.;
  Εμείς έχουμε σοβαρές ενδείξεις, ώστε να θεωρούμε ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία πτυχίων δύο ταχυτήτων (δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι το Π.Δ. εκδόθηκε ερήμην της Δ.Ε και της Σ.Α.Σ. του ΕΑΠ!...).
  Μολαταύτα, αν κρίνετε ότι η συγκεκριμένη επιστολή είναι επαρκής για τη διευθέτηση του ζητήματος και την αναίρεση του Π.Δ., εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα, ούτε και θα θέλαμε να σας επηρεάσουμε για το αντίθετο.
  Εμείς πάλι από την πλευρά μας, σκεπτόμενοι ρεαλιστικά και συνεκτιμώντας τα δεδομένα, δεν πιστεύουμε ότι η επιστολή αποτελεί την εναλλακτική λύση, αντί της νομικής διαδικασίας, για την επίλυση το ζητήματός μας.

  Ν.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή